O našem spolku

Mykologický kroužek Kryry sdružuje více než 60 milovníků přírody a především hub. Naším cílem není primárně odborná mykologie, ale hlavně praktické houbaření. To znamená, že se především seznamujeme s nejběžnějšími druhy hub a obnovujeme si o nich znalosti, popřípadě se učíme poznávat nové nebo méně známé druhy jedlých hub. Rovněž si upevňujeme znalosti o houbách nejedlých a jedovatých. Nedílnou součástí bývá i výměna receptů houbových pokrmů.

Schůzky kroužku se konají každou třetí neděli v měsíci (vyjma prosince a ledna) od 14:00 v KD (bývalá Sokolovna) v Kryrech.

​Pravidelně 1x ročně pořádáme v Kryrech velkou podzimní výstavu živých hub, příležitostně též menší výstavy v Podbořanech, dále (obvykle v září) velký vlastivědně-houbařský zájezd a (obvykle v únoru) soutěž o nejlepší houby naložené ve sladkokyselém nálevu.

Noví zájemci jsou srdečně vítáni.

Historie Mykologického kroužku Kryry (sepsaná zakládajícím členem M. Archmanem)

Kryry měly a mají již řadu let svým způsobem raritní zájmovou organizaci - tu by brala mnohá daleko větší města, natož malé obce.
 
Mykologický kroužek se nerodil nikterak snadno. Devátého října 1974 se stala restaurace " Na Růžku " místem, kde se sešlo jedenáct chlapů,
které spojovalo nadšení pro houbaření. A.Hermann, M.Archman, V.Bakalík, MUDr. Z.Hoffman, J.Hönig, A.Huňáček, F.Pelzman, J.Vrána, J.Mottl
a E.Rott se synem. Přítel Hermann již měl připravený návrh na zvolení výboru: Augustýn Hermann-předseda, MUDr.Zdeněk Hofman-místopředseda, Jaroslav Hönig -jednatel, Arnošt Huňáček-pokladník. Další členové výboru: F.Pelzman, J.Vrána a J.Mottl.
 
Když se zástupci vedení MK vypravili na MNV k předsedkyni M.Krátké, aby získali schválení nové aktivity, tak se kupodivu vůbec nesetkali s pochopením pro " Podivný spolek ", jenž chtěl vyvíjet činnost pod záštitou obce. Nezdar však mykology neodradil a oslovili tedy Českou mykologickou společnost v Praze.
 
Získali přímluvce, a to nejen tak ledajakého: Naprostou veličinu, legendu čs. mykologie, Ing Miroslava Smotlachu.. (zemřel 7.6.2007 ve věku nedožitých 87 let).
Ten napsal dopis (je jako vzácná relikvie uložen v kronice MK) a jeho slovo mělo váhu i pro MNV, takže nakonec se vše v dobré obrátilo a mohla být na 17.11.1975 svolána první členská schůze zájmové aktivity pod názvem "Mykologický kroužek při OB v Kryrech".
Zúčastnilo se jí tehdy šestnáct členů ze zaregistrovaných jedenatřiceti.
 
Započala dlouhá, pestrá a přínosná  "Pětatřicetiletá" činnost MK. Za ty roky panovaly dobré vztahy s OB (později MKS). Houbaři si váží vynikajících vztahů a podpory ze strany vedení Města Kryr a vzpomínají na dobrou  spolupráci s vedoucí  kulturního střediska v obci paní Hanou Baladovou.
 
Ústřední postavou MK byl zakládající člen a po všechny roky předseda, až do svého úmrtí 27.6.2008, osobnost ceněná MK, v regionu, i celostátně pan Augustin Hermann. Ovládal mistrně tématiku hub, znal jejich pojmenování v latině, vždy měl připravené přednášky pro členské schůze i osvětová vystoupení na školách, psal články a udržoval spojení s ČSMS v Praze a také organizoval výstavy a degustace hub .
ČSMS mu udělila vysoké vyznamenání  " STŘÍBRNÝ  ODZNAK  CANTHARELLUS ", který mu  na jeho "Šedesátku" přijel za ČSMS předat Ing. Baier. Náš  "Gusta"  v posledních letech života trpěl zdravotním handicapem a do milovaného lesa již nemohl, ale vždy byl připraven poradit a předat bohaté zkušenosti .
 
Členská základna se zvýšila koncem roku 1975 na 69 členů. Koncem roku 1975 došlo ke změně ve výboru: MUDr.Vojtěch Lang-místopředseda, Otto Bruner-hospodář, MUDr.Zdeněk Hofman-jednatel, doplněn výbor o členy F.Musílka- V.Mareše a člena RK J.Kučeru. Během další činnosti MK se podíleli další členové: přítelkyně Vyhnálková, Vasiljevová, Dochvatová, Hrahovský Fr., Bundáš, Kobza, Kořínek, Dolanský, Němeček , Petrásek, Dr. Hyka, Novák Kar., Housner, Půta Fr., Nováková Margita, Šajner M., Hrouda Jos., Mlkvý Jar., Maršík Jos., př. Jagerská, Jelínková a syn, Pavlíček Arnošt, Prágner Jan, Schieferdecker, Bránský M., Balada, Václavík R., Uhrová, Hánová, manželé Moravcovi, Churavý Zd., Píclová Bož., Masničák, Maroušková, manželé Macákovi, Pleštilová, Marcely Juraj, Petkov Miťko, Hrabovský J., Milota Václ., Olmer Jiří, Kail W., Filip Jiří. Po umrtí Augustina Hermanna běžel MK nadále, pokračoval bez předsedy po patnáct měsíců v práci díky obětavým členům, kteří již dříve předsedovi pomáhali, aby MK nezanikl a naopak se rozvíjel. Po více než roce byl zvolen nový předseda a výbor pro další období. Stal se jím přítel Jan Macko z Podbořan. Jestliže činnost trvá od roku 1975 pak se tedy konalo do roku 2009 úctyhodných 34 výročních schůzí se všemi náležitostmi. Zajímavý pohled na velkou galerii členů, neboť v MK se vystřídalo a ještě dodnes působí řada osobností a přátel. Nelze je ani vyjmenovat, byť v kronikách jsou zaneseni, protože by výčet přesahoval možnosti prezentace těchto stránek. Necháme tudíž hovořit strohou statistiku: Nejprve bylo 11 zakládajících členů, poté 16 a členská základna se dále rozrůstala. Nejvyšší stav je z roku 1981, kdy je uvedeno v kronice 81 členů. Dnes k 31.12.2009 je mykologů 59. Máme radost, že v posledním období MK získal nové členy z Kryr, Podbořan a dva manželské páry z Letova a Petrohradu. Uvítali bychom rádi i další přátele. Věk nám všem bohužel narůstá a obrazně řečeno "Potřebujeme mladou krev", vždyť naprostou většinu (94%) tvoří sice "Mladí srdcem", ale již důchodci. Členská základna byla a je velmi pestrá - takže nejen z Kryr, jak tomu bylo na počátku činnosti, ale z celé řady lokalit se aktivně věnovali houbařskému koníčku. Silná skupina ze Žihle, Přehořova a Chrašťovic, Podbořan, Petrohradu, Černčic, Lubence, Jesenice, Žatce, Strojetic, Letova a Valova. Nemůžeme opomenout jmenování velmi váženého nejstaršího člena MK pana Josefa Václava z Rakovníka, který oslaví v roce 2010 svoje devadesáté narozeniny. K degustaci hub uvádíme, že od samotného vzniku MK, podle danných pravidel (objektivní porota boduje anonymní vzorky), se vyhodnocují nejlepší zavařené houby v kategoriích jednodruhová zavařenina a směs (v minulosti jsme nekdy také posuzovali houby se zeleninou). Kdybychom chtěli celkově vyhodnotit ˇˇMistra vzorkůˇˇ (za dobu trvání MK bylo ochutnáno na stovkyvzorků), tak hodnotné ceny nejvíce získávali, stáli na pomyslných stupních vítězů s tajnými rodinnými recepty a také lze říci, že ˇˇnejmlsnější jazykˇˇ měli a mají : G.Hermann (ten houby nejen nakládal  ale i udil ,vyráběl koření i likéry, dělal pokusy), M.Archman, Slávka Justrová z Černčic a také současný předseda MK  Jan Macko z Podbořan. Vyvrcholením sezóny a prezentací MK vůči veřejnosti bývají při příznivé situaci podznimního růstu hub (např. v září 2009 nešlo akci kvůli extrémnímu nedostatku uspořádat) VÝSTAVY HUB. Veliké události v životě MK spojené se spoustou práce se sběrem, určováním, instalací, službami, osvětou pro školní děti, veřejnost atd. Výstavní tradice má MK opravdu bohaté, po dobu jeho trvání jich zatím bylo 80! Někdy i dvě ročně (jarní houby, podzimní houby) a také kromě Kryr i  tzv. putování do jiných míst: Žihle, Podbořany, Lubenec, Petrohrad a dokonce na sever Plzeňska do Kaznějova. 
Počet vystavovaných druhů hub napovídá dlouhodobě také o hojnosti výskytu, tedy růstu v jednotlivých letech např.ˇˇhubenýmˇˇ rokem byl 1976, kdy se sešlo jen 85 druhů, za to rok 1982 byl mimořádně bohatý: 296 druhů! Na zatím poslední výstavu v roce 2007 přijeli přátelé filmaři z oblastního studia natočit dokument. Máme ho uložen na dvd nosiči pro dnešní budoucí generace.
 
Je třeba si čas od času připomínat činy doby minulé a s nimi i obětavé ogranizátory, vždyť dnes již třeba málokdo ví , že se mykologové v letech 1974 (před založením a v roce 1975) pokusili od starého hřiště v Kryrech vybudovat až k rozhledně HOUBAŘSKOU NAUČNOU STEZKU. Jednalo se o ojedinělý skvělý nápad, jenž úplně předběhl dobu. V současnosti by zaplnil stránky novin či zpravodajství tv. bohužel i tenkrát ˇˇzapracovaliˇˇ vandalové z řad starší mládeže, takže dílo vydrželo jen krátce.
 
Mykologové pořádali v 80. a na počátku 90. let pěkné zájezdy do různých houbařských lokalit. Po roce 1989 nastala další pauza, ale ve třetím tisíciletí se M.Archman a K.Kraus (za podpory výboru a členů) rozhodli tuto praxi obnovit a ještě vylepšit. Projíždějí předem trasu, vyjednávají a snaží se tak plnit koncepci postavenou na třech programových bodech: vlastivědný zážitek (značeno v závorce V), houbařská praxe v lesní lokalitě (H) a společné posezení, zábava, občerstvení, tanec při živé hudbě (z). Nutno předeslat a poděkovat Městu Kryry za patronát nad těmito akcemi , neboť bez podpory města by se celodenní výlet nemohl s finančních důvodů uskutečnit. Uvádíme přehled výletů novodobé tradice, které můžeme označit za velmi úspěšné, s velkou účastí členů ni přátel MK. Jen se stále nedaří ˇˇtrefitˇˇ termín do dne, kdy by bylo na plné košíky.
Září 2006: Zámek Chýše - Město Rabštejn(V) - Sklárna nad Žihlí(H) - Tis - u kamenného stolu(Z) 
Říjen 2007: Ústav a zámek Tuchořice(V) - Klůček(H) - Rest.ˇˇU Jožinaˇˇ(Z)
Září 2008: Mariánská Týnice(V) - Sv. Hubert(H) - ˇ´Hospůdka Drahouš ˇˇ(Z)
Září 2009: Letecké muzeum Zruč u Třemošné(V) - Vysoká Libyně(H) - ˇˇHospůdka Drahoušˇˇ(Z) 
 
Zajímavostí zájezdů je vždy průvodní soutěž, která přináší nejen houbařskou osvětu v terénu, ale také pěkné ceny výhercům, diplomy a zábavu při vyhodnocování. Vyhlašujeme soutěž o ˇˇNejkrásnější houbu ˇˇ, ˇˇNejvětší množstvíˇˇ (v košíku jednoho houbaře) a tzv. ˇˇrarituˇˇ (vzácný exemplář). Důležitým faktem je , že MK má ve svých řadách vždy nějakého talentovaného člověka, co dokáže vytvořit plakáty, diplomy, atd. Prvním byl výborný člověk, houbař i písmomalíř František Půta z Petrohradu (zemřel náhle v roce 2006), na něhož často vzpomínáme. Jeho štafetu převzal Mgr.Kamil Kraus a úpln novou posilou se nyní stal p. Jaromír Konderla z Podobřan, expert nejen na mykologii, ale rovněž na kulinářství (vytváří vlastní recepty, někteří máme jeho houbovou minikuchařku) a perfektně fotografuje.
Věhlas MK dokumentuje jednak spolupráce s Českou MS v Praze (v celostátním sborníku bylo o kryrském MK vícekráte publikováno), také s regionálním tiskem (Region, Deník a Kryrská rozhledna) a v neposlední řadě i fakt, že máme potěšující zápisy od opravdu vzácných návštěv, které zavítaly mezi kryrské mykology a vždy se jim u nás líbilo. 
Byli to: Ing.Baier a Dr.Krse oba z ČSMS, dnes po odchodu Ing.Smotlachy - nejuznávanější mykologická kapacita, častokrát je hostem ˇˇReceptářeˇ´ či ˇˇ Ptáka Loskutákaˇˇ. Profesor Svatopluk Holec z Plzně (též za ČSMS), známý odborník, můžete ho často slyšet z Plzeňského rozhlasového studia, kde má pravidelnou mykologickou relaci. Výjimeční houbaři Ústeckého kraje: přítel Staněk za Žatce či p. Bartoš z Mostu. Dojíždějí k nám dnes velmi ceněný mykolog P.Dombaj ze Žatce, později založil vlastní MK v Žatci a od počátku dodnes je jeho předsedou.
Krásné věnování nám zanechala v kronice i populární herečka Helena Růžičková. Ta společně s tehdy s mladým synem Jirkou navštívila v roce 1982 výstavu hub v Kryrech .
 
Pozvali jsme vás na procházku historií i současností MK Kryry, věříme, že se vám líbila, takže zveme kohokoliv, aby se společně s námi věnoval mykologii a přišel mezi nás. Do budoucna si se všemi milovníky lesů i houbaření přejeme, aby se často na houbařský otazníkový pozdrav:ˇˇRostou, rostou?ˇˇ, ozývala odpověď se spokojenou tečkou :ˇˇ Rostou, rostou !!!ˇˇ.
 
 
Na základě údajů z několika dílů kronik zpracoval současný
kronikář, pamětník (zakládající člen) a funkcionář MK
Milouš A R CH M A N.
 
 
Redakční úprava Mgr.Kamil K R A U S.
 

 

Mykologický kroužek Kryry, z.s. IČ:04977386
Vytvořil Vencomp Podbořany v roce 2016,
www.vencomp.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one